logo ONLINE COINS CATALOG
 


 

Markgrafschaft of Brandenburg

Denar

 

Taler=24 grosch; Grosch=12 pfennig

 

Joachim I (1499-1535)

coin
1 grosch 1524
Ag
MONE NOVA FRANEKFORDEN 1524
IOACHIM EL MARE BRANDBVR

 

 

Joachim II (1535-1571)

coin
1 grosch 1524
Ag
GROSS ARGENT MAR BRAND 1544
IOHAN D G MAR BRANDEN ET STE
coin
dreier (3 pfennig) 1558
Billon
1558
1558

 

Taler=36-40 grosch; Grosch=12 pfennig

 

George Wilhelm I (1619-1640)

coin
1/4 taler 1624

Ag
D H R R ERT C V CHVR F I P Z G C B H / 24
GEORG WILHELM V G G M Z BRAN
coin
1/4 taler 1624

Ag
D H R R ERT C V CHVR F I P Z G C B H / 24
GEORG WILHELM V G G M Z BRAND
coin
6 grosch ND (1622-23)
Ag
6 G / D H R R B V CHVR I P Z M G C B H
GEORG WILHELM V G G M Z B
coin
1,5 grosch 1623

Ag
GE WI MAR BR S RIEL PD / 23 / 24
DIEV&MON DROICT
coin
1,5 grosch 1624

Ag
MONE NO DVX PRVS / 24 /24
GE WI MA BR S RIEL
coin
1,5 grosch 1626

Ag
MONE NO DVX PRVS / 26 /24
GE WI MA BR S RIE
coin
3 pfennig 1622
Ag
1/3 1622
WH MAR GA
coin
1/96 taler 1624

Ag
96 / 1624
LM

 

 

Friedrich Wilhelm (1640-1688)

coin
1/12 taler 1685
Ag
12 EINEN REICHS THALER1685 / D H R R E C V C I P Z M G C B S P H
FRID WILH V G G M Z  BR
coin
2 grosch 1656

Billon
II GROSCH BRANDENB LANDES MVNZ 1656 / ZMIPZGCBSPCWISZCVINBZNBZNVM
FRID WILH  V G GM Z BR N S R L C VC
coin
1/24 taler 1679
Ag
24 EINEN REICHS THALER1679 / D H R R E C V C I P Z M G C B S POM
FRID WILH V G G M Z  BR
coin
1/24 taler 1679
Ag
24 EINEN REICHS THALER1679 / D H R R E C V C I P Z M G C B S PH F Z H
FRID WILH V G G M Z  BR
coin
1 grosch 1658
Ag
D HRRERTZCVCFZ H VM / 24 / 58
FRID WILH V G GM Z B
coin
1 grosch 1674

Billon
D H R R E C V C H Z C V
FRID WILH D G MAR BRAN
coin
6 pfennig 1658
Ag
6 PFENN BRANDEN LANDES MVNZ 1658 / SBLCVCZMAGDFPZGCBS POM
FRID WILH  V DG MARC Z BR DV PR
coin
6 pfennig 1676

Billon
6 PFEN BRA DEB LAND MVNTZ 1676
C S
coin
3 pfennig 1686
Ag
1/3 1686
FW LM

 

 

Friedrich III (1688-1701)

coin
1/12 taler 1692
Ag
D H R R E C V C I P Z M G C B S P H F Z M / 12EINEN REICHS THALER 1692
FRID III G G M Z BR
coin
1/12 taler 1693
Ag
12 EINEN R T / 1693 /
F III
coin
6 pfennig 1693

Billon
6 PF BRANDENB LAND MVNTZ 1693
B H

 

After 1701 see coins of kingdom of Prussia.