logo ONLINE COINS CATALOG
 


 

Delhi Sultanate

Ala al-din Muhammad Khalji (1296-1316)

coin
2 gani ND
Billon
coin
1 paika
ND
Cu

 

 

Qutub al-din I Mubarak Shah (1316-1320)

coin
4 gani ND
Billon

 

 

Giyath al-din I Tughlouqe Shah (1320-1325)

coin
4 gani ND
Billon

 

 

Muhammad Shah II (1325-1351)

coin
10 gani ND
Billon

 

 

Sikandar Lodi (Nizam Khan) (1489БЂ“1517)

coin
1 tanka 1502

Billon

 

 

Jalal-ud-Din Islam Shah (1545-1552)

coin
1 paisa 1548

Cu