logo ONLINE Coin's catalog
 


 

Bulgarian Tsardom

Grosch

 

Ivan Alexander (1331-1371)

 

coin
grosch ND

Ag

 

 

Ivan Stratimir tsar of Vidin (1356-1396)

 

coin
grosch ND

Ag

 

 

Bulgarian Princedom

Lev=100 stotinka

 

Alexander I (1879-1886)

coin
50 stotinka 1883

Ag
coin
10 stotinka 1881

Bro
coin
5 stotinka 1881

Bro

 

 

Ferdinand I as Prince (1887-1908)

coin
5 leva 1894

Ag
coin
2 leva 1894

Ag
coin
1 lev 1882

Ag
Bulgaria 1 lev 1891
1 lev 1891

Ag
coin
50 stotinka 1891

Ag 
coin
20 stotinka 1888

Cu-Ni
coin
10 stotinka 1888

Cu-Ni
coin
5 stotinka 1888

Cu-Ni
coin
2,5 stotinka 1888

Cu-Ni

 

 

Bulgarian Tsardom

Ferdinand I as tsar (1908-1918)

coin
2 leva 1910

Ag
coin
1 lev 1910

Ag
coin
1 lev 1913

Ag
Bulgaria 50 stotinka 1912
50 stotinka 1912

Ag
coin
20 stotinka 1912

Cu-Ni
coin
20 stotinka 1917

Zn
coin
10 stotinka 1913

Cu-Ni
coin
10 stotinka 1917

Zn
coin
5 stotinka 1912

Cu-Ni
coin
5 stotinka 1917

Zn
coin
2 stotinka 1912

Bro
coin
1 stotinka 1910

Bro

 

 

Boris III (1918-1943)

coin
100 leva 1930

Ag
coin
100 leva 1937

Ag
coin
50 leva 1930

Ag
coin
50 leva 1940

Cu-Ni
coin
20 leva 1930

Ag
coin
20 leva 1940

Cu-Ni
coin
10 leva 1930

Cu-Ni
coin
5 leva 1930

Cu-Ni
coin
5 leva 1941

Iron
coin
2 leva 1923

Al
coin
2 leva 1925

Cu-Ni
coin
2 leva 1941

Iron
coin
1 lev 1923

Al
coin
1 lev 1925

Cu-Ni
coin
50 stotinka 1937

Al-Bro

 

 

People Republic of Bulgaria - circulation coins

Lev=100 stotinka

coin
50 leva 1989

Cu-Ni
coin
20 leva 1989

Cu-Ni
coin
1 lev 1960

Cu-Ni
coin
1 lev 1962

Cu-Ni
coin
50 stotinka 19
62
Cu-Ni
coin
50 stotinka 1974

Cu-Ni
coin
20 stotinka 1954

Cu-Ni
coin
20 stotinka 19
62
Cu-Ni
coin
20 stotinka 19
74
Cu-Ni
coin
10 stotinka 19
51
Cu-Ni
coin
10 stotinka 19
62
Cu-Ni
coin
10 stotinka 1974

Cu-Ni
coin
5 stotinka 1951

Brass
coin
5 stotinka 19
62
Brass
coin
5 stotinka 1974

Brass
coin
3 stotinka 19
51
Brass
coin
2 stotinka 1962

Brass
coin
2 stotinka 19
74
Brass
coin
1 stotinka 19
51
Brass
coin
1 stotinka 19
62
Brass
coin
1 stotinka 1974

Brass

 

 

Republic of Bulgaria - circulation coins

Lev=100 stotinka

coin
50 leva 1997
Brass
coin
20 leva 1997
Brass
coin
10 leva 1992
Cu-Ni
coin
10 leva 1997
Brass
coin
5 leva 1992
Brass
coin
2 leva 1992
Brass
coin
1 lev 1992
Brass
coin
50 stotinka 1992
Ni-Brass
coin
20 stotinka 1992
Ni-Brass
coin
10 stotinka 1992
Ni-Brass

 

Reform 1999
Leo=100 stotinka

coin
2 leva 2015
Brass/Cu-Ni
coin
1 lev 2002
Cu-Ni/Brass
coin
50 stotinka 1999
Cu-Ni
coin
20 stotinka 1999
Cu-Ni
coin
10 stotinka 1999
Cu-Ni
coin
5 stotinka 2000
Brass
coin
2 stotinka 2000
Brass
coin
1 stotinka 2000
Brass