Cambrai - free Coin's catalog online
logo ONLINE Coin's catalog
 


 

Archbishopric of Cambrai

Ecu=24 grosch; Grosch=4 liard; Liard=3 denier

 

Louis de Berlaymont (1570-1596)

coin
2 denier ND
Cu
LVD A BERLAIMONT D GRA
ARCH ET DVX CAM